Archivo .lua

Iniciado por Buureh, 2 Marzo 2016, 22:40 PM

0 Miembros y 1 Visitante están viendo este tema.

Buureh

Alguien me puede decir que tipo de cifrado tiene?

y que tan complicado seria desencriptarlo?


CHDMP_DATA = "NpnY3VlRhdVNyYlWC5mVr5EbUFHbW5ENx0WWLBHblpmVIJmRW1WUTZlRWp3a6J1V1UkY5lUbOdFZWlVeSNjVUpkehZlRyQ1VSZlVGxGVWhmTEJGWOZlV3ZlVZFFay00aChkY3VUMTNnSEZFMZVlUTVTRapXUHN2cWBTVQJ0MWRlS6F2dFxGVzpERadHeXJFV0V0YY5EbNJnQUV1T41WTrJESiZkTxI1dkFTV5N3RNJVNFJWeRd0YzZ1aVxEet1UVSpWUF5kVUNHZWVlRGRUTrpURjlXUGVmcWZVWRJVbhRlUsR1VG1GZ3RWMVRjTXJGa1U0YZJlVjNnQ6l1S4d0VWJEWPhkWsR1ToFTVx82aWxGcFJWeRZ0YHR3VZtUNFdFVWp2UzZVbTNnSEZ1daBTYoB3aUllTW50SaVlWLhXbNVlQuJlcG12UzJVVadHeH10aKtWVWJVMNVDMXl1TCh0VUJEWPdHNwM1TGRlV3xGVihGcrJVVKZlU1EERalnQzYFVwhkYWZVbVNnSqllRGRUTqBXRiVnVW50cWZVWRhnMWJlRIJ2dN12UzVzVWJzdXZFaCZkYYZkVjNnQ6l1S41mYWJFRiZlRHV1ckZVV4h3VWBlUEJGWOFTTHZ1aV9kUy0UaWV1TWZUbkdHasd1dS5WToB3aXVlTGJVMzdlWLVTVSVlQY10dF12UhJFbVZEaYZFawdEZYJlRjVDMXl1SSd0VUJVRlZlRtF2QSZkV3xGVihGcFpVWOZkU0YlVZFnWsZVVCh1T0ZUbTtGaxUVVwxWTqB3aUZlUx00RWtWVPBHblplRIJmc1sWZxMWMVxkQYZFaCZkYYZlVSFTVWlle3JjVUZVRjZlRHV1bORkW3h3VSRFdFNGWOxWTyJEVV9Eet10aChkYG5UMUdHZxUVezdUTSVTRilXUHN2cWBTVIJ0MWRlS6F2dFxGVzRWVUpEaYZFaKtWVWJVMNdEdXlVU4d0VSZESiJXNrVWMjFTVMJEWWhmQGJGWaZlV4V1aUNkSW1UVChkWZZUbTNFdyU1dsRUTr5ERihlTWN1d0dVWLBnRWRlUV1kVGJTTzRWMVpkV6FGawt2VV5kRShXVWlle3JjVUx2aXJnRtNVYSFTVFZEVWhGZzolRSZ0YHZ1aV9kUHdlUGh1TWZVbSdHZxUVewsmYpBXRjJnTGNWNVZVWXpEbWVlQUJlRaZUVzpERadHeXJ1U0VkY5FVMNtGaWl1SoJTYUZESiJXNrN1TWZkV3J1RXhGcFFmcSZ1YzRXbUtUNVZVVChkWZZUbT9GdtVFe4JTYPB3aUZlUGN2QSBTVOhnMWJlVV10dR1WU3pERWFzdyEGawt2V240VkNHdyUFT41WTVJkbWdkWsR1USZVVWxGVWhmTEJGWOZlU3ZlVZFlUy00aChkYG5UMTdHZxUVezdUTSVTRilXUHN2cWBTVQJ0MWRlS6F2dFxGVzpERadHeXJFVkV0YY5EbNJnQUV1T4JjUOxWRlZlRtF1UWZkV6lFMhhmQGFWWkZ1YzRXbUZjV6ZFV0V0YWZ0RVNHZsZFeGRlVOplRjVnUGN2aoZVWLpUMhRlQY9kRWJTTzRWMVpkQzEGawt2VV5kRShXVWlle3JjVUxWVOJnRtNVYSFTVFZEVWhmTEJGWOZ1UhR3VZtEcGZFVSVVTWZkMk5GetdlN4dlVsBnRiVnWGd1caVFVYZlaNplTINmVGdUVrBnMVVlSGJ2TaV0YY5EbNJHdXp1T4d0VTZVVOdXTtN1TatmV5NnMhhGcrdVVKxmT4V1aUdkSW1UVWpnWZZUbTdXNXVlWChVTqJlaTZDbGNWNwclWzhnMWhlWU1kcW12UzpERWNjTHdFawtWVVpFbOhXVWllMCNjVVBHSidXVxQ1QSZlV4ZEVS9EcFJWeRFDZqhmVZtkSGZFWWZlTWZVbWdHZxUVeVZlUTFTRilXRXNWMVZlWPpEbWVlQY9EdW1GVPhWMVVEbUZFbwtWVyJlVONnVWlVU4JTTrJESiZkVtF1dkZkVxc3VWhmQGJmeRd0YzJEVU9kQzYVVCpXYWZ0RVNEcIp1d4dlUspURjllUG1kcWZVWRhnMNtmQIJ2dws2UTZERWNDdXZFaCZ0Y6F1RjNnVrR1VChlYVBHSNJnRtNVYSZlVGhGWWhGcrVlVSZkTzp1aWBFet1UaWVlT31UbTNHZGZleZFTYolzaRVlTGNWNVZlW6dnMWRlQ6FmcW1GVz5EVXhHeyE2TKxWVGJlRjdlWrVFUoJTTopFVOZlRtR2UaZkV2g3VWhWOFNWWaZ1YzRXbUNlSWJVVChkYGpEbUNHasVlMVRlVopFSjhlUsV2cCRlVPpFblplVV50dR12UzpERWJTUHdFawVkYZRmVWFTQUR1TCNjVUpEVSdkSWR1ckFTVGZEVWxGctV1VSZ0Y1AzVa9UNFdFVChVTGFzaTdXNHZFN0dlVoJkRjpXUHN2cWtGVhpUMhVFcYJ1cG12UhJFbVZEaYZFaKxWV4FlRN5UMXl1SwZkVWZVRlZlRtd1dxckV6VkehhGcrdVVKZlU0YlVZdkSWZVVkhlUzZUbTFmUxUlRohlVoVzRjVnUW1kcWZVWRp0altmQIJmRW12Y3VzRWRjVwEGawt2VVZlVSRjVWlVdKFTYVZkehNnVtR1cKpWWyUERNpGcrR1dRZVZWZ1aWBlUHdFVCh1TWZlMNNHZxUlMZZlUTJEbVVlVWN2c01GVPpkVSVlQY1kRaxGVTJlVVZlRUZFaah0YZJFblNnVWlFUaZkVWZVVNZlRtR2dkZkV2g3VWhWNrVVVKZ1Y4VlVZJjSxEWVwhkYWZUbUtGasZlVsRUTOBXRilXUG50aoZVWLh3RXJlVW5kV1smY3RWMVlXVWJ1UxUkY5tmVjFTVWpVeKFTYVJEWPhkWsR1ToFTVxUEVSxGctV1dRZVTyZlVZFFey00aChkYWZVbRNFeHZFeNhlYoB3aXVlSWJFNWZVWLpkVWVlQ6F2RKFDVzpkaZZlRE1kawtGV3FlVOh3cXl1TwVkVUJEWPZUMw00ckFTVz40MSNlQGJWeJd1Y4FkeZtEeHdVVWRkYyZUbUdHaxU1dspXYs5ERihlTW50RWtmVPpVRWZlRIJmc1s2UTZVRWdnWsJ1VCxGVVplVjhXVWllMKxmVVBHSidXVsR1aoZkV4Zkeh5EcFJWeRFDZqhmVZtEay0EaWV1TWVzaSdHZxUVezdlUTFTRihlUWZVMzdlW5pkRiVlQY9EdW1GVPhWMVVFbE10awV0Y0JFblJnVWlVUoJTTrJESiJXMrV1dkZkV3xGVihWNrRVWOZkUxM3VUdlQzYFVKpXYGpkVUNHZxYFeGRlUsB3aVJnUGNWNwcVWPVTRXRlUW1kV1sWYTR3RWVDdXZFaCxWU2I1RjNnVsR1QCNjVVxGWWNnRtNVYSxWVGhGWWhGcrV1cSxWZqR2aV9Eet1UaGhVT31UbTNXNHZVN0JTYslTRhllTGNWNVVlWzQ2VSVlQIJmRkZVWrVjMVdHb6FmWCRlTY5kRTdnVWlVUSJTTrJESidXWxM1cKRkV6F1RXhGcV9kcOZ0Y1UlVZ9kWxEmWWVUYyVzahNUNHZVW4dkYsR3aUNHcsV2T10WWLJlMhRlQY9kRW12VTZVRWdHetJVawt2VVJFbOhXQEp1QKZlUVJkbVZjRtNVYSFTVVpVVNpmTIp1VkZVTDhGMWFGeyIlTsVUZ3RDMTNXMXZ1dspnUXVzaTZjUHN2cCpmVMhXbNVlWqZlRKxGVr5ERadHeH1UV0VkY5FlRjdkWsZVY4d0VPhmRiNnVyQ1bat2VyEESNZVMtRleNdFZzJkaVxEet1UVSRkYHpkVUNHZxYle4JTYPVzaVZlUx00RWtWVOhnMS9kSIJmc1s2UPh3VWZDcF1kVOxWVVlTRTdnWVlFTWpnVUZleallVHJ2ckFjV5hnMh9kWFNGdSxWZzZlVZhFet1UaaRVTGZVbRNlVGZlN4dlVoZlRilXSXN2cCpWVxEkaNpFaudlVKdkYzRWVUpEaI10T0VkY0ZlRjVzYrZ1TwtWZrJESidXWxM1cKRkV6F1RXhGcV9kcOZ0Y1UlVZFnWsZlWw5mV2olVZ9WMHZVM4dlVQJFRilFcGN2cGRVWLBnRWNlRY50dN12UzFTbWdHbUJGb1UUYZZkVShXQ6l1S4JjUXJEWPRnRtN1bWxGV1wGMStGZW1UerFzYTpkaWFmWsJGVSx2V51UblFzYxUVSChlVoJkRhlFZWJFNWZVWhh2MWRlSUJ1RKxGVrhmVVZEaYZFaCp3YY5EbNJnVWlFWoNjVPh2aVRnUyM1b4d1V6pFblNFdHFGdOZkVhR2aXBzdyYFVWhUZYp0VhhHMyU1dsRUTPR3aUJHbs1UMBpmVhVzaidlUIJmc1s2UPhnMWJzbsJlTaZkY5F1RjNnVWpFWS1mVYBnbSZjSWF2Q1ckVKpUMWhmWINGWOxWZzB3VUhGcGd1TShUZ3BDMShXSUd1dvZlVpx2RlhVNV50c4dkW0IkeWRFcIJmVW12VPh2aZllQuZ1aOZlTYRmRlNjSqVFcShlYUJEWPZlRtJ1U4dkV040MSdVOFJWeRd0YzZlVahlUtZFWw5mUVpUbTFmUxUVMvxmUoR3aUZDbs10VwdFVoJVbNpGZrZ1cxATUhZVMVlXWsV2Us1mVVFDMjNnVxQFM3JjVUh2MkhlSXFGewITV3xGRN9EdFJmerFTThh3VUFmQuJGVCh1TWZlMNNHZxUVMvFTYOBnRlRnTGNWNVZVW1pFbSFmQqdlVKdVYzpERadHeXZ1akVkWzxWMjdnVWlVU41WThplRihXTyM2Swd1V4VFVSRFeHJWeRd0YzRnMZpnUyEmWwhlTypUbTFmUWVlRohlVoRGWTFHbW1UYGpmVzhXbNlmVV10dN12UPR3VXpnQuJFWG1GV15kRjVTVrR1VKZlUVJkbUlXWWl1V1clVZJkbWxGdFJWeRZlTrhmVZtkQzIFboZkYzZlMUFzYxUVezdUTSpFbTZkVtZ1RaxWV6J1MSdlQuFVROZFVzRGbVVDdX1UaOhkWzRmVlZnVWlVUwBjUrZFSiJnTxM1cKRkV140RXhGcrZlcOZ0Y1UVVaNlSGJWVsNzYIpFbUtkUWZlRGRUTrR2MaZkUx0kdCRlVVhXbNlmWU50dN12UPR3VWdHb6J1V1sWUVplVjFTVsR1RChlYVRGWSZkSsR1cSVlWxkVMWhmSIRGWOxWTqR2aV5EeyYlVKhkYyVzaSNFdHZFN01mUXJkRhlFZWJVMBRkWDpkRiFGcuRVdK12U3RnMVdHbUZ1TORkYY5EbSdnVWlVUod0VWZlVOJXMrN2UaZkV1Y1aSNVNFpVSxU1U0IkaUxUNV1kVCh1TIpFbUtmTEp1d4dlVTRXRilXUG50RatmVQB3alhmVW1kcxsWVTZlRWpXSFJFVxUkWx5kRW9kWWllMKxmVVJFRallRtN1V0JTV3xGVSxmSsV1cSZVZ6R2aW9EcFZlVWVVT3FlMk5mVFZle4cUTWJlRilXSXZFeVZlW6dnMWRlWFNmVGdUVvhmVWZlV6FmTK5WVXJlVlZkWrV1TSd0UOxWRldHNwM1TGRlV3xmeSdVNFNmeRd0YzZFbVxEet1UVSpmUHpVMUtEcYllVGpXYOpEbVZlUx00QSBTVOJVbhRlUsR1VG1GZTJERWdXTzI1UxUkYYZFbjNHdtR1RKFTYVh2MhdkWGV1boFjVGZFRNtmSrV1cwxWZPVTbZtkQzEGVCh1TGVzajNlVGZlN4dUTS5kRilXSXZFeVVFVXJEWiVlRUZlcGJDVDJlVVZkRUZFUSRkYZBnRjBjSUl1SwxWZhZlVPZkVy00ckFTVHJEWWhmQGFWWWZlVxM3VUlnSsZVVshlUHpEbUtGaVRlSohUTPR3aUhXVGNWNjtWVRplRWRlVFVmVG1WVwQWMVlXVWJ1U5smUVRmVWVTVVpVYKFTYV5kaSZkWWJ2TOpXWxgnMhRFdFJWeRZlT4V1aWFlSsV2aChkYWpUMTNnSEZFMZtmUXlzaTZjRXZFezdFVTpkVWVlTqFVROZFVrBnMVVVNrZFaah0YZJlVld3cXlFU1U0VUJ1aTdlRtR2UaZkVzYlRihWOrZVVKZ1YxUVVUNkSWZVVWpnWZZ1RiNnSUlVe4JTYPpEbVJnUx00RWtWVOhnMWZlSIJmc1smUTR3RWRDdtJ1VCZUYZRmVSFTQEp1QKZkYhBnbUVnStN1d0JTV3xGVS5UNHNGWSZVZqhmVZtkWxEGVCh1TGZVbVNFeHZVNONjUXVzaTVlVWJFeBRkWzQ2VSVlT6J2dVZkVzpkaZZlVUJFb10WVWJFblNnQUVFV41WTpZlVNZUMrZ1dxckV4VVMhhWOrFVVGZlU4VVMUBzdHdVYChEZ5VUbTFmUsZlVWRlUsB3aVZkUGN2RGRVWLBnRWNlVV5kVxs2VTZERWBzdtJ1U5UkWZZkVWFmS6llNWpnVURXRjZlRHV1Rw52V4ZlehxmTEJGWOxmU3ZlVZFFaHdlVWZlTyFzajNlWGZVNWtmUTVTRalUMVNFNCpGVMVTVNZlQY9EdGJDVvhmRWZlRE1kawtGVyZlRjVzYrZ1TKVkVXZEWOZVNrJ1dxckVzYVVSNVNFJWVxAjU0YlVZ9UNFZlWkhUY6lkVhdXNyU1dspXYahGWXZkUGNGeBpmVyhXbiRFbGN2VSJDVrpFbXdHbUJGboZkWx5kVOdkWWllMKZlVVBHSiZlRXZ1cKpWW4h3RNRFZsRVckFjYLh3VUBHetJmUWRkYzJ1VNpmVrdVMvZUTTBXRkJnWsVmdaVVWUB3ahplVEN2dVZlYP5keZFDeXJ1U0VkY5FVMNtGaWl1SspXYUJEWPZlRtFVYat2V49WVN5EbHNWdGZkU3p1aZREeHdFWKpmV2oFbhdkUrlVNxAjUORWVNhlTW5kboZlWzhnMWVlSIJmc1sWUTZVRWdnSsVGawt2VV5kRSdlWWRFeNdlUhpEVOZkTsNFMx0mVJh3RNlmVE1EdsxWT3RXbZtEeHJFbWpmVYZUbUBDZxUVeVVlUTFTRihUNrN2c01GVLVzaSdVOtFVSkZVYhVjMVFTNwIFaOtGVXBHbiNnQqZVYaxmYWhmRidlRyQmbWVkV6hzVWxmSGJWeJdlU4FkeZtEeyI1VCh1T0ZUbTdEetZVMwBjUOZFVTZDbsJ2RGpmVoJVbNlGasVFdWJTVvplVXhHau10VwZkYIFTVX9mR6l1S41mYYBHSlhkTsFWNwckVxgnMh9EcuJlNaZVYLZ1aV5Eay00aChVTGBnRONnTqZleRJTTWVzaUllTWZ1bat2VwcnMNdFbtNlRKZFVv5ERadnRUJVYSRkY6lVMNtmTUZ1T1U0VUZlRhdEcGVmW412V"
CHDMP_KEY = "07e0b6e2987dd5d7c449c1fbda43078be0e46c8c"